Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie


Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS: 0000173463

Nr konta: 90 1240 5497 1111 0000 5012 5489

Przekaż 1% podakuWspieramy i aktywizujemy osoby

niepełnosprawne intelektualnie do

aktywnego i twórczego życia -

możesz wspomóc naszą działalność...


Kim jesteśmy?

Stowarzyszeniem Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Lublinie, które powstało w 1998 roku, z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Lublinie. Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową działającą na rzecz i z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Naszą misją jest:

 • Tworzenie optymalnych warunków, w których osoby młode, niepełnosprawne intelektualnie podejmują trud samorozwoju i samorealizacji na miarę indywidualnych możliwości w ,,porozumieniu” ze środowiskiem, w którym żyją.
 • Promowanie pozytywnego wizerunku osób nie w pełni sprawnych intelektualnie w przestrzeni publicznej jako aktywnych i kreatywnych obywateli, mających odwagę przekraczania własnych ograniczeń i podnoszenia jakości swojego życia, jak i życia innych osób.

Naszym celem jest:

 • Podejmowanie działań ukierunkowanych na wspieranie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do pełnienia ról społecznych, właściwych dla osób dorosłych.
 • Motywowanie do rozwijania i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji psychospołecznych.
 • Wspieranie w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań i talentów artystycznych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • propagowanie inicjatyw sprzyjających integracji i pomocy dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom,
 • zbieranie funduszy i innych środków pomocy materialnej w formie cegiełek, wpłat na konto Stowarzyszenia, zbiórek i darowizn,
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością,
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnością,
 • działania sprzyjające wyrównywaniu szans oraz przekraczaniu barier pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a osobami sprawnymi,
 • przyczynianie się do polepszania warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz sprawiającej trudności wychowawcze,
 • podejmowanie działań aktywizujących oraz umożliwiających samorealizację ludziom z niepełnosprawnością,
 • działalność humanitarną oraz charytatywną,
 • prowadzenie działań zmierzających do poprawy wizerunku osób z niepełnosprawnością w środowisku oraz zmiany mentalności społeczeństwa w tej dziedzinie,
 • wytwarzanie atmosfery zaufania oraz szacunku wobec osób z niepełnosprawnością,
 • upowszechnianie i promocja działalności twórczej osób z niepełnosprawnością,
 • podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, z rodzin patologicznych oraz niedostosowanych społecznie,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • działania wpływające na rozwój i integrację społeczności lokalnej,
 • współpracę z ośrodkami masowego przekazu w promocji zdrowia oraz propagowaniu idei integracji,
 • współpracę z organizacjami podejmującymi podobne działania,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 • naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • ekologię i ochronę zwierząt,
 • działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.

Stowarzyszenie przez lata swej działalności organizowało Olimpiady Specjalne, wieczerze wigilijne, wyjazdy wakacyjne, liczne spotkania integracyjne z udziałem środowiska osób niepełnosprawnych, uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Lublinie, a  także ich rodziców i opiekunów. Obecnie Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy "Absolwent" oraz Klub Pracy Twórczej.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy