Samorząd Uczniowski

Czym właściwie jest Samorząd Uczniowski?

„Jest praktycznym urzeczywistnieniem idei samoorganizacji i samostanowienia społeczności ludzkich. Samorządność jest podstawą ustroju demokratycznego, w którym suwerenny podmiot społeczny decyduje o sobie, dając określone uprawnienia swoim przedstawicielom, których kontroluje i rozlicza”

(I. Król, Nauczyciel i jego warsztat pracy, Poznań 1997).

Szkoła zajmując się edukacją uczniów ma również za zadanie wpływać na ich wychowanie – przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych. Osiągnięcie celów wychowawczych realizowane jest poprzez różnorodne działania, m.in. aktywizowanie uczniów do działalności społecznej. Służą temu na przykład organizowane na terenie szkoły: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne itd. Jednak jedną z podstawowych form działalności, w jakiej uczniowie mogą wykazać się pracą społeczną jest Samorząd Uczniowski.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie to placówka z ponad 60-letnimi tradycjami. SOSW nr 1 wyróżnia się spośród innych zarówno ofertą merytoryczną i lokalową oferowaną uczniom, jak i różnorodnością form działalności pozaszkolnej. Jedną z takich form jest prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Sensem istnienia Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed władzami szkolnymi, nauczycielami i administracją. To właśnie praca na rzecz tej społeczności pozwala realizować mniej lub bardziej jawne cele wychowawcze. Jest to szczególnie ważne w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie czasami cele wychowawcze dominują w procesie rewalidacji. Wzmacnianie samooceny i wiary we własne umiejętności, dawanie przykładu swoim postępowaniem, konsekwencja w działaniu, realizowanie zamierzonych celów – to niektóre przykłady wykorzystania pracy Samorządu Uczniowskiego jako jednego z nieformalnych „narzędzi” rewalidacyjnych, w odniesieniu zarówno do uczniów wchodzących w ścisły skład samorządu, jak i pozostałych z całej społeczności uczniowskiej.

Samorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski

Wychodząc z założenia, że działalność samorządowa wpływa głównie na rozwój społeczny, wyznaczyliśmy cele, które możemy zrealizować przy zastosowaniu różnorodnych środków, a należą do nich:

 • przygotowanie do udziału w życiu społecznym, osobistym i zawodowym,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • uczenie się procedur demokratycznych w sprawowaniu władzy,
 • przysposobienie do życia w ustroju demokratycznym,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka,
 • nauka,
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wykonywane zadania.

Samorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski

Działalność samorządowa oparta jest o uzgodniony z młodzieżą plan pracy. Znajdują się w nim stałe zadania, do których należą m.in.:

 • przygotowanie i przeprowadzanie wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego,
 • opieka nad sztandarem szkoły, reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz (udział pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły jak i poza nią),
 • odwiedzanie miejsc spoczynku zmarłych uczniów i pracowników Ośrodka,
 • opiniowanie wniosków o skreślenie uczniów,
 • opieka nad Klubem Samorządu Uczniowskiego,
 • współorganizowanie Dni Otwartych.

Samorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski

Samorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski

Oprócz wyżej wymienionych działań, Samorząd Uczniowski uczestniczy w różnorodnych akcjach:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • „Góra Grosza”,
 • „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
 • „Zakręcona akcja” – zbiórka nakrętek od butelek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia,
 • inne, wynikające z wydarzeń, jakie mają miejsce w Polsce i na świecie np. pomoc dla Nepalu po trzęsieniu ziemi.

Liczymy na to, że i w tym roku szkolnym uda nam się zgromadzić zgrany zespół uczniów, który podoła licznym zadaniom, poświęcając swój czas i pracę na rzecz naszej społeczności.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Maria Jachacz
Urszula Buglewicz

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy